Bhajan


Brahma Vishnu Shankara


Brahma Vishnu Shankara Shirdi Baba Shankara Parthi Baba Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara Hara Hara Hara Hara Shankara Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara Namah Shivaaya Namah Shivaaya Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya Shirdi Baba Shankara Parthi Baba Shankara


(Brahma (creator), Vishnu (preserver) and Shankara (destroyer) Hey Shirdi Baba Thou art verily Shankara (Shiva). Hail, hail to Thee, Oh Shankara Chant, chant the sacred name of Shiva)