Bhajan


Soham Brahma Soham Vishnu Soham Sai Shankara


Soham Brahma Soham Vishnu Soham Sai Shankara Sathya Swaroopa Premaananda Shanthi Manthra Pradaayaka Om Namah Shivaaya, Shivaaya Namah Om Om Namah Shivaaya, Shivaaya Namah Om Om Namah Shivaaya, Shivaaya Namah Om


(O Lord Brahma, Vishnu, Sai Shankara, thy form is Om and Truth. Thou art love incarnate and bestower of peace and bliss. Chant the mantra \"Om Namah Shivay\".)