Bhajan


Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam


Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam Subrahmanyam Subrahmanyam Sai Naathha Subrahmanyam Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam Hara Hara Hara Hara Subrahmanyam Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam Guru Saravanabhava Subrahmanyam Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva Subrahmanyam


(Sing the names of Lord Subramanyam, Lord with six faces, Son of Shiva; Sing the names of Lord Subramanyam and of Shiva; Sing in praise of Lord Subramanyam who was born in the lake called Sharavanabhava)