Bhajan


Shambho Shankara Samba Sada Shiva


Shambho Shankara Samba Sada Shiva Sai Shankar Shambho Sai Shankar Shambho Shambho Shankar Samba Sada Shiva Girija Shankar Hara Hara Shiva Shiva Sai Shankar Shambho Sai Shankar Shambho


(Chant the many names of Lord Shiva)