Bhajan


Shambho Shankara Deva


Shambho Shankara Deva Bholey Baba Mahadeva, Sai Baba Mahadeva Paahi Prabho Sharanam Deva (2) Bholey Baba Mahadeva Sai Baba Mahadeva Hara Hara Gangey Mahadeva (2) Bholey Baba Mahadeva, Sai Baba Mahadeva


(O Lord Shankara!, Sai Mahadeva, please protect us. We seek refuge in You)