Bhajan


Shree Ganesha Jaya Ganesha


Shree Ganesha Jaya Ganesha Jaya Guru Deva Sai Mahesha Parvathi Shankara Hey Paramesha Ramakrishna Hari Govinda Vitthala Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanayam (4x)


(Glory to Thee, O Lord Ganesha. Glory to the revered Guru, Lord Sai. Lord of Parvathi, Ruler of All, O Rama, Krishna, Govinda, Vitthala, O Subramanyam, Son of Lord Shiva, the God with six faces)