Bhajan


Thum Ho Shyaam Ram Rahim


Thum Ho Shyaam Ram Rahim Ram Rahim, Shyaam Rahim Thum Ho Shyaam Ram Rahim Allah Esu Buddha Mahaveer Naanak Sai Zorastra Bhi Ho Sarva Dharma Priya Sai Narayana Sarva Dharma Priya Sai Shankara Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo (2) Allah Sai Bolo Moula Sai Bolo Ram Sai Bolo, Shyaam Sai Bolo


(O Lord Sai Narayana! O Lord Sai Shankara! Thou art the Loving Lord of all faiths, Thou art worshipped and prayed to as Shyaam, Rama, Rahim, Allah, Christ, Buddha, Mahavir, Nanak and Zorashtra)