Bhajan


Sai Ganesha Jaya Ganesha


Sai Ganesha Jaya Ganesha Jaya Guru Deva Sai Mahesha Parvathi Shankara Hey Paramesha Rama Krishna Hari Govinda Vitthala Subramanyam Subrahmanyam Shanmukhanantha Subramanyam


(Glory to Ganesh, revered Guru, Lord Sai, Shiva bestower of good, supreme Lord of Parvathi, Rama, Krishna, Subrahmanyam, the six-faced guide of the spiritual aspirant)