Bhajan


Sai Shankar Bhole Shankar


Sai Shankar Bhole Shankar Sathya Narayan Narayan Damaru Boley Dam Dam Dam Dhimitaka Dhimitaka Boley Mrudangam Veena Boley Narayana Sathya Narayana Narayana


(O Lord Sai Shankar. Thou art extremely compassionate and forgiving. Chant the name of Sathya Narayana, Sai Shankar. Various instruments like \'Damaru, Mrudangam, and Vina\' are all the time chanting, \"Narayana, Narayana, Narayana\".)