Bhajan


Rama Harey Sai Krishna Harey


Rama Harey Sai Krishna Harey Sarva Dharma Priya Sai Harey Allah Eshwara Sai Harey Nanak Yesu Buddha Harey Zorastra Mahaavira Sai Harey Sarva Dharma Priya Sai Harey Rama Harey Sai Krishna Harey (4x)


(Chant the name of Rama, Sai Krishna. Recite the name of Sai who is the lover of all faiths. Lord Sai is none other than Allah, Nanak, Buddha, Jesus, Zorashtra, Mahaveera)