Bhajan


Prem Sey Bolo Jai Baba Jai


Prem Sey Bolo Jai Baba Jai Anand Sey Bolo Jai Baba Jai Prem Sey Bolo Jai Baba Jai Anand Sey Bolo Jai Baba Jai Jai Jai Jai Sai Baba Jai Bolo (2X) Anand Sey Bolo Jai Baba Jai


(Sing (chant) with love - Victory to Baba. Sing with happiness - Victory to Baba)