Bhajan


Naama Bhajo Hari Naama Bhajo


Naama Bhajo Hari Naama Bhajo Narayana Sai Narayana Nanda Ananda Mukunda Harey Brindaavana Sai Baba Harey Baba Harey Sai Baba harey


(Chant the name of Hari (Vishnu), Narayana, Krishna. Chant the name of Sai Narayana of Brindavana, chant the name of the Lord)