Bhajan


Jai Jai Ram Krishna Hari


Jai Jai Ram Krishna Hari Jai Jai Ram Jai Jai Ram Krishna Hari Sai Ram Krishna Hari Sai Ram Krishna Hari Sai Ram Sai Ram Krishna Hari


(Victory to Lord Ram, Krishna, Hari and Sai Ram. Chant the names of Lord: Sai Ram, Krishna and Hari.)