Bhajan


Harey Krishna Harey Ram Harey Krishna Harey Ram


Harey Krishna Harey Ram Harey Krishna Harey Ram Bolo Sai Ram Allah Yesu Bolo Sai Ram Naanak Buddha Bolo Sai Ram Zorastra Mahaveera Bolo Sai Ram Sarva Dharma Priya Bolo Sai Ram


(Sing (chant) the names of Krishna, Rama and Sai; of Allah, Jesus and Sai Ram; of Guru Naanak and Buddha; of Zoraster and Mahaveera; of Sai Ram who is fond of all faiths)