Bhajan


Harey Rama Harey Rama Rama Rama Harey Harey


Harey Rama Harey Rama Rama Rama Harey Harey Harey Krishna Harey Krishna, Krishna Krishna Harey Harey (2X)


(Chant the names of Lord Rama and Lord Krishna)