Bhajan


Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha


Ganesha Sharanam Sharanam Ganesha Sayeesha Sharanam Sharanam Sayeesha (4x)


(Surrender to Lord Ganesha, Surrender to Lord Sai)