Bhajan


Dehi Sharanam Simha Vaahini


Dehi Sharanam Simha Vaahini Dehi Sharanam Asura Vinaashini Dehi Sharanam Bhava Bhaya Haarini Dehi Sharanam Hari Naaraayani Dehi Sharanam Brahma Sanaatani Dehi Sharanam Sai Naaraayani


(Grant me protection: Oh Goddess Durga, Whose vehicle is Lion; Oh destroyer of demons! Oh destroyer of fear of cycle of birth and death! Oh Consort of Lord Narayana! Oh Infinite One! Oh Sai Naaraayani!)