Bhajans

Soham Brahma Soham Vishnu Soham Sai Shankara


Soham Brahma Soham Vishnu Soham Sai Shankara
Sathya Swaroopa Premaananda Shanthi Manthra Pradaayaka
Om Namah Shivaaya, Shivaaya Namah Om
Om Namah Shivaaya, Shivaaya Namah Om
Om Namah Shivaaya, Shivaaya Namah Om

(O Lord Brahma, Vishnu, Sai Shankara, thy form is Om and Truth. Thou art love incarnate and bestower of peace and bliss. Chant the mantra \"Om Namah Shivay\".)