Bhajans

Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam


Subrahmanyam Subrahmanyam Shanmukhanatha Subrahmanyam
Subrahmanyam Subrahmanyam Sai Naathha Subrahmanyam
Shiva Shiva Shiva Shiva Subrahmanyam Hara Hara Hara Hara
Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva
Subrahmanyam
Shiva Sharavanabhava Subrahmanyam Guru Saravanabhava
Subrahmanyam
Shiva Shiva Hara Hara Subrahmanyam Hara Hara Shiva Shiva
Subrahmanyam

(Sing the names of Lord Subramanyam, Lord with six faces, Son of Shiva; Sing the names of Lord Subramanyam and of Shiva; Sing in praise of Lord Subramanyam who was born in the lake called Sharavanabhava)