Bhajans

Shambho Shankara Samba Sada Shiva


Shambho Shankara Samba Sada Shiva
Sai Shankar Shambho Sai Shankar Shambho
Shambho Shankar Samba Sada Shiva
Girija Shankar Hara Hara Shiva Shiva
Sai Shankar Shambho Sai Shankar Shambho

(Chant the many names of Lord Shiva)