Bhajans

Shambho Shankara Deva


Shambho Shankara Deva
Bholey Baba Mahadeva,
Sai Baba Mahadeva
Paahi Prabho Sharanam Deva (2)
Bholey Baba Mahadeva
Sai Baba Mahadeva
Hara Hara Gangey Mahadeva (2)
Bholey Baba Mahadeva,
Sai Baba Mahadeva

(O Lord Shankara!, Sai Mahadeva, please protect us. We seek refuge in You)