Bhajans

Brahma Vishnu Shankara


Brahma Vishnu Shankara
Shirdi Baba Shankara
Parthi Baba Shankara
Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara
Hara Hara Hara Hara Shankara
Shiva Shiva Shiva Shiva Shankara
Namah Shivaaya Namah Shivaaya
Namah Shivaaya Om Namah Shivaaya
Shirdi Baba Shankara
Parthi Baba Shankara

(Brahma (creator), Vishnu (preserver) and Shankara (destroyer) Hey Shirdi Baba Thou art verily Shankara (Shiva). Hail, hail to Thee, Oh Shankara Chant, chant the sacred name of Shiva)