Bhajans

Thum Ho Shyaam Ram Rahim


Thum Ho Shyaam Ram Rahim
Ram Rahim, Shyaam Rahim
Thum Ho Shyaam Ram Rahim
Allah Esu Buddha Mahaveer
Naanak Sai Zorastra Bhi Ho
Sarva Dharma Priya Sai Narayana
Sarva Dharma Priya Sai Shankara
Sai Baba Bolo Sai Baba Bolo (2)
Allah Sai Bolo Moula Sai Bolo
Ram Sai Bolo, Shyaam Sai Bolo

(O Lord Sai Narayana! O Lord Sai Shankara! Thou art the Loving Lord of all faiths, Thou art worshipped and prayed to as Shyaam, Rama, Rahim, Allah, Christ, Buddha, Mahavir, Nanak and Zorashtra)