Bhajans

Sai Narayana Govinda Madhava


Sai Narayana Govinda Madhava
Sai Narayana Govinda Keshava
Sai Narayana Govinda Madhava
Harey Rama Harey Rama Harey Rama Harey Harey
Harey Krishna Harey Krishna Harey Krishna Harey Harey

(Chant the name of Sai, Narayana, Govinda, Madhava (different names for Krishna), Rama and Keshava)