Bhajans

Prem Sey Bolo Jai Baba Jai


Prem Sey Bolo Jai Baba Jai
Anand Sey Bolo Jai Baba Jai
Prem Sey Bolo Jai Baba Jai
Anand Sey Bolo Jai Baba Jai
Jai Jai Jai Sai Baba Jai Bolo (2X)
Anand Sey Bolo Jai Baba Jai

(Sing (chant) with love - Victory to Baba. Sing with happiness - Victory to Baba)