Bhajans

Jai Jai Ram Krishna Hari


Jai Jai Ram Krishna Hari
Jai Jai Ram Jai Jai Ram Krishna Hari
Sai Ram Krishna Hari
Sai Ram Krishna Hari
Sai Ram Sai Ram Krishna Hari

(Victory to Lord Ram, Krishna, Hari and Sai Ram. Chant the names of Lord: Sai Ram, Krishna and Hari.)