Bhajans

Hey Brahma Hey Vishnu


Hey Brahma Hey Vishnu
Dayaa Maya Hey Maheshwara
Sathya Sai Parameshwara
Hey Brahma Hey Vishnu
Mahaashakti Shiva Sai Shankara
Poorna Theja Sai Avataara

(O Brahma O Vishnu, Compassionate Supreme Lord, Sathya Sai, Supreme Lord O Brahma, O Vishnu, Embodiment of Shiva-Shakti, Lord Sai; Sai, the full and effulgent incarnation of God)