Bhajans

Harey Sai Harey Sai Sai Sai Harey Harey


Harey Sai Harey Sai Sai Sai Harey Harey
Harey Baba, Harey Baba, Bala Baba Harey Harey,
Harey Sai Harey Sai Sai Sai Harey Harey
Achyutam Keshavam, Ram Narayanam,
Krishna Damodaram, Vasudevam Bhajey,
Shreedharam Madhavam Gopika Vallabham,
Sadguru Naayakam Sai Ramam Bhajey

(Chant the many Divine names of Lord: Sai Baba, Achyuta, Keshava, Rama, Narayana, Krishna, Damodara, Madhava, Vallabha. Chanting the names destroys the sins.)