Bhajans

Shree Raghu Nandana Dasaratha Nandana


Shree Raghu Nandana Dasaratha Nandana
Asura Nikhandana Sai Ram
Hey Yadu Nandana Devaki Nandana
Bhava Bhaya Bhanjana Sai Ram

(Revered son of the Raghu race, son of Dasaratha, destroyer of evil, son of the Yadhu race of Devaki, remover of worldly fears, Sai Ram)