Bhajans

Jaya Rama Raghu Rama


Jaya Rama Raghu Rama
Ranadheera Sukumara
Jaya Rama Raghu Rama
Raghupathi Raaghava Raaja Rama (Sai Rama Rama)
Rajeeva Lochana Rama Rama

(Glory to Rama, Lord of the Raghu Clan, brave and skillful in battle, yet of gentle disposition, King Rama who is Sai Rama, the lotus-eyed Lord Rama.)