Bhajans

Bhaja Mana Ram Krishna Jai Bolo


Bhaja Mana Ram Krishna Jai Bolo
Rama Krishna Jai Sai Krishna Jai
Raghukula Bhooshana Ram, Ram, Ram
Radha Mohan Shyaama, Shyaama, Shyaama
Harey Ram Harey Ram Harey Krishna Harey Ram

(O Mind! Chant the name of Lord Rama, Krishna, Sai. Rama, the Jewel of Raghu Dynasty. Chant the mantra, \"Harey Ram Harey Ram Harey Krishna Harey Ram\".