Bhajans

Jai Jai Saraswathi Maatha Thujhko Laakho Pranaam


Jai Jai Saraswathi Maatha Thujhko Laakho Pranaam
Laakho Pranaam Thujhko Koti Pranaam
Jai Jai Lakshmi Maatha Thujhko Laakho Pranaam
Laakho Pranaam Thujhko Koti Pranaam
Jai Santoshi Maya Thujhko Koti Pranaam
Laakho Pranaam Thujhko Koti Pranaam
Govardhana Giridhari Thujhko Laakho Pranaam
Laakho Pranam Thujhko Koti Pranaam
Parthi Nivaasi Sai Thujhko Laakho Pranaam
Laakho Pranaam Thujhko Koti Pranaam

(Victory, Victory to Mother Saraswati, Goddess of Divine Knowledge, Millions of prostrations toYou, Victory, Victory to Mother Lakshmi, Goddess of wealth and prosperity, Millions of rostrations to You, Victory , Victory to Mother Santoshi, Millions of prostrations to You, Millions ofprostrations to Shree Krishna, Who lifted Govardhana Mountain, Millions of prostrations to You, illions of prostrations to Sai, Resident of Parthi, Millions of prostrations to You )