Bhajans

Jai Jai Durge Jai Bhavaani


Jai Jai Durge Jai Bhavaani
Shaambhavi Shankari Jai Bhavaani
Jaya Jagadambe Jaya Mangalye
Shaambhavi Shankari Jai Bhavaani
Jaya Jagajanani Maha Kali Jai
Shaambhavi Shankari Jai Bhavaani

(Victory to the Divine Mother, called Durga, Bhavani, Shambhavi, Shankari, Kali; She Who is auspicious, the Mother of the universe)