Bhajan


Shree Ganesha Shree Ganesha Sharanam


Shree Ganesha Shree Ganesha Sharanam Shree Ganesha Shree Ganesha Paahi Maam Shree Mahaa Ganapathe Namosthuthe Jai Jai Jai Gajanaayaka Shree Ganesha Shree Ganesha Paahi Maam


(Lord Ganesh, I surrender to you, protect me, great Lord of the Ganas)