Bhajan


Shambho Kumaara Gauri Thanaya


Shambho Kumaara Gauri Thanaya Gajaanana Sadaya Jai Jai Varada Ganesha Duritha Vinaasha Pranavaa Kaara Naathha Sadaya Gajaanana Sadaya Jai Jai


(Victory to merciful darling son of Lord Shambhoo and Gauri, Lord Gajaanana. Thy form is Om and thou art the remover of obstacles and grantor of boons. )