Bhajan


Jai Jai Jai Ho Sai Naathha


Jai Jai Jai Ho Sai Naathha Jai Jai Jai Ho Jagannatha Jai Jai Jai Ho Sai Naathha Jai Jai Jai Ho Shirdi Pureeshwara Jai Jai Jai Ho Parthipureeshwara Jai Jai Jai Ho Sathya Saayeeshwara Jai Jai Jai Ho Sathya Saayeeshwara Jai Jai Jai Ho Jagadeeshwara Jai Jai Jai Ho Saayeeshwara


(Victory to Lord: Sai Naathha; Lord of Universe; Lord of Shirdi; Lord of Parthipuri and Lord Sathya Sai.)