Bhajan


Hey Brahma Hey Vishnu


Hey Brahma Hey Vishnu Dayaa Maya Hey Maheshwara Sathya Sai Parameshwara Hey Brahma Hey Vishnu Mahaashakti Shiva Sai Shankara Poorna Theja Sai Avataara


(O Brahma O Vishnu, Compassionate Supreme Lord, Sathya Sai, Supreme Lord O Brahma, O Vishnu, Embodiment of Shiva-Shakti, Lord Sai; Sai, the full and effulgent incarnation of God)