Bhajan


Shambhavi Shankari Namo Namo


Shambhavi Shankari Namo Namo Shanta Swaroopini Namo Namo Sathya Sai Maheshwari Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo Namo


(Pay obeisance by bowing to Mother: Shambhavi, Shankari, Sathya Sai Maheswari, whose Form isBliss. Bow again and again.)