Bhajans

Shankara Jee Ka Damaru Bholey Shree Ram


Shankara Jee Ka Damaru Bholey Shree Ram
Jai Ram Jai Jai Ram
Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Guru Naanaka Jee Ki Vanee Boley Shree Ram
Jai Ram Jai Jai Ram
Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram
Shree Ram Jai Ram Jai Jai Ram

(The \'Damaru\' (Drum) of Lord Shankara beats, \'Victory to Lord Rama\'. Guru Nanaka chants,’ Victory to Lord Ram\'. )