Bhajans

Parvathi Shankara Shankara


Parvathi Shankara Shankara
Sai Parameshwara Shankara
Parthipureesha Shankara
Bhakthadheeshwara Sai Maheshwara
Shirdipureeshwara Shankara
Parvathi Shankara Girija Shankara
Sai Shankara Shankara (2)

(This is a namavali or string of names of Lord Shiva. Oh Shankara, You are the Lord of Parvathi, You are Lord Parameshwar of Parthi, You are the savior for all the devotees, You are Lord Shankara of Shirdi, You are the Lord of Girija, oh Sai Shankara!) Sai