Bhajans

Om Namah Shivaaya


Om Namah Shivaaya
Rama Rama Rama Ram
Harey Harey Harey Harey
Harey Rama Harey Harey
Sai Rama Harey Harey

(Praise the Name of Shiva, OM Shiva; Rama Rama Rama Glory to the Name of Rama; Hail theName of Rama; Sai Rama Glory Glory to You, Sai Rama)