Bhajans

Hari Om Namah Shivaaya


Hari Om Namah Shivaaya
Hari Om Hari Om Hari Om Namah Shivaaya (2X)
Hari Om Om Om Hari Om Om Om Hari Om Om Namah Shivaaya

(Chant the sacred mantra, Om Namah Shivaya)